PRODUCTS

We believe that bright minds can be found in all corners of the world.
We want to find collaborators so that we can take this technology
to the next step faster and save lives.

Husteon
제품명
Husteon
Cat no.
규격
제품설명

-FDA에서 승인한 생체적합성 (biocompatibility) 이 우수한 PCL 소재 사용
-자체 개발 3D printer로 제작되어 정밀하고 균일한 품질
제품 종류
Mesh
-특수 재질의 두개골 성형 재료 (4등급 의료기기)
-두개 안면골의 손상 부위의 연조직 및 골조직 재생
-두개골 및 안면부 재건에 다양하게 사용 가능
MeshNasal (Nasal)
-흡수성 합성 폴리머 재료 (4등급 의료기기)
-비중격만곡증 및 비주, 코 끝 교정에 사용할 수 있는 비중격 연골 대체제
제품특징
01

다공성 구조 구현

-전 제품 균일한 공극율 38%
-적층 패턴 구성 변화로 기계적 물성 제어 가능
02

PCL (FDA Approved Material)

-생분해성이 우수한 소재로 체내 이식 뒤 2~3년에 걸쳐 물과 이산화탄소로 안전하게 배출
-생체 친화성을 지닌 소재
03

조작과 시술 편의

-수술 도구로 간단히 suture 가능, 조작과 시술 용이
-적용 부위의 크기나 형상에 맞춰 성형 가능
04

다양한 강도

-도포 부위 및 환자 상태에 따라 다양한 두께 및 강도를 선택
SPEC
Husteon Mesh
Regular
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HM015-2015 20 15 0.15
HM020-2015 0.2
HM030-2015 0.3
HM050-3010 30 10 0.5
HM080-3010 0.8
HM100-3010 1.0
HM015-3020 30 20 0.15
HM020-3020 0.2
HM030-3020 0.3
HM050-3020 0.5
HM050-4010 40 10 0.5
HM080-4010 0.8
HM100-4010 1.0
HM015-4030 40 30 0.15
HM020-4030 0.2
HM030-4030 0.3
HM050-4030 0.5
HM080-4030 0.8
HM100-4030 1.0
HM050-5050 50 50 0.5
HM080-5050 0.8
HM100-5050 1.0
HM100-7060 70 60 1.0
HM500-100100 100 100 5.0
Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HMS050-3010 30 10 0.5
HMS080-3010 0.8
HMS100-3010 1.0
HMS050-3020 30 20 0.5
HMS050-4010 40 10 0.5
HMS080-4010 0.8
HMS100-4010 1.0
HMS030-4030 40 30 0.3
HMS050-4030 0.5
HMS080-4030 0.8
HMS100-4030 1.0
HMS050-5050 50 50 0.5
HMS080-5050 0.8
HMS100-5050 1.0
HMS100-7060 70 60 1.0
Super Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HMSS030-2015 20 15 0.3
HMSS050-2015 30 10 0.5
HMSS080-3010 0.8
HMSS100-3010 1.0
HMSS030-3020 30 20 0.3
HMSS050-3020 0.5
HMSS050-4010 40 10 0.5
HMSS080-4010 0.8
HMSS100-4010 1.0
HMSS030-4030 40 30 0.3
HMSS050-4030 0.5
HMSS080-4030 0.8
HMSS100-4030 1.0
HMSS050-5050 50 50 0.5
HMSS080-5050 0.8
HMSS100-5050 1.0
HMSS100-7060 70 60 1.0
Husteon MeshNasal
Regular
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HMN015-2015 20 15 0.15
HMN050-3010 30 10 0.5
HMN080-3010 0.8
HMN100-3010 1.0
HMN050-4010 40 10 0.5
HMN080-4010 0.8
HMN100-4010 1.0
Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HMNS050-3010 30 10 0.5
HMNS080-3010 0.8
HMNS100-3010 1.0
HMNS050-4010 40 10 0.5
HMNS080-4010 0.8
HMNS080-4010 1.0
Super Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HMNSS050-3010 30 10 0.5
HMNSS080-3010 0.8
HMNSS100-3010 1.0
HMNSS050-4010 40 10 0.5
HMNSS080-4010 0.8
HMNSS080-4010 1.0
Husteon Nasal (Export Only)
Regular
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HN050-3010 30 10 0.5
HN080-3010 0.8
HN100-3010 1.0
HN050-4010 40 10 0.5
HN080-4010 0.8
HN100-4010 1.0
Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HNS050-3010 30 10 0.5
HNS080-3010 0.8
HNS100-3010 1.0
HNS050-4010 40 10 0.5
HNS080-4010 0.8
HNS100-4010 1.0
Super Stiff
형명 크기
가로(mm) 세로(mm) 두께(mm)
HNSS050-3010 30 10 0.5
HNSS080-3010 0.8
HNSS100-3010 1.0
HNSS050-4010 40 10 0.5
HNSS080-4010 0.8
HNSS100-4010 1.0

서울특별시 금천구 가산디지털1로 5, 대륭테크노타운 20차 4층 417호
Tel : 02-2181-3658 / Fax : 02-2181-3659 / E-mail : contact@imedifab.com
Copyright ⓒ 2021 MediFab. All Rights Reserved